Polityka prywatności

Szanowni Państwo.

 

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi do stosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO . Poniżej znajdują się informacje ,w jaki sposób przekazane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RekArt.pl Bartłomiej Gordzelewski ul. Sobieskiego 6 ,66-200 Świebodzin, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-maila: rekart@rekart.pl lub pisemnie po adres naszej firmy wskazany powyżej tj. Rekart.pl Bartłomiej Gordzelewski ul. Sobieskiego 6 , 66-200 Świebodzin.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pni/Pana danych jest:

  • art.6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pan/Pani;
  • art.6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych przekazania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora , na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody.
  • art.6 ust.1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń.

3. Pani/Pana dane osobowe przekazywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Zlecenia, prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych, ochrony lub dochodzenia roszczeń oraz do rozliczania Zleceń na podstawie wystawianych faktur Vat.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje ,że zawarcie i realizacja Zlecenia będą niemożliwe.

5. Pani/Pana dane będą przekazywane nie dłużej niż jest to konieczne ,tj przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/wykonania Zlecenia (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).

6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji Zlecenia ,a w szczególności dostawcom przedmiotu umowy, firmom kurierskim , kancelariom prawniczym , firmom ubezpieczeniowym , firmom leasingowym.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego , ani do organizacji międzynarodowych.

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania ,przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania ,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Scroll to Top